Prostějov letos znovu nezvýší poplatek za komunální odpad. Ten zůstává už šestým rokem na úrovni 600 korun. Senioři od 65 let zaplatí zhruba o sto korun méně, konkrétně 492 korun.

Poplatníkem tohoto poplatku je

1. fyzická osoba, která má ve městě Prostějově trvalý pobyt, (poplatníkem jsou i osoby, které mají trvalý pobyt na adrese ohlašovny, tj. nám. T. G. Masaryka 130/14, 79601 Prostějov, tyto osoby nejsou osvobozeny od placení poplatku).

2. fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,3. fyzická osoba, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

5. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.